Visie & doelstellingen

Doelstellingen Stichting De Kaasfabriek Markelo

In 2014 werd het voormalige zuivelfabriek terrein door de Gemeente Hof van Twente aangekocht en met een bijdrage van de Provincie Overijssel werd er ruimte gecreëerd voor herontwikkeling van het plein. Uitgangspunt is een herinrichting van het terrein als een openbaar verblijfsgebied (centrumplein).

Via Plan Mooi Markelo hebben de inwoners van Markelo mee kunnen denken en hun visie kunnen geven. Als Stichting De Kaasfabriek Markelo hebben wij hiervoor de onderstaande doelstellingen geformuleerd.

Onze doelstellingen:

De stichting De Kaasfabriek Markelo zal het pand beheren en exploiteren van een voormalige zuivelfabriek en andere onroerende zaken te Markelo ten nutte van in primaire zin recreatie, toerisme en algemeen maatschappelijke activiteiten en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verhuren en anderszins exploiteren van gemelde onroerende zaken en het organiseren van activiteiten en evenementen.
De stichting beoogt niet het maken van winst.
voor-sloop-kaasfabriek-markelo-verzinhet-fotografie-MVDK_20160521_8877-Pano
voor-sloop-kaasfabriek-markelo-verzinhet-fotografie-MVDK_20160521_8886-Pano
voor-sloop-kaasfabriek-markelo-verzinhet-fotografie-MVDK_20160521_8955

De Stichting probeert haar doel te verwezenlijken door:

 

  • Opstellen/wijzigen notariële stichtingsacte en registreren bij KvK als daar aanleiding toe is.
  • Het aanbesteden van de bouwwerkzaamheden, samen met de gemeente Hof van Twente en de projectgroep
  • Het toezien op het juist uitvoeren van de bouwwerkzaamheden
  • Het juist beheren van de financiële middelen
  • Inrichten adviesgroepen
  • Het generen van nieuwe geldstromen (subsidies en fondsenwerving)
  • Het zoeken naar gebruikers van de beschikbare ruimtes
  • Het opstellen van huurovereenkomsten en huishoudelijk reglement
  • Het informeren van alle relevante relaties over de exploitatie, evenementen en ook de financiële resultaten
  • Het bestuur optimaal laten functioneren

Financieel beheer

Beheer van de financiën is opgedragen aan de door het bestuur benoemde penningmeester, die een correcte boekhouding verzorgt en deze jaarlijks samenvat in een jaarrapport. Bij alle financiële transacties wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van een bankrekening. Tijdens elke bestuursvergadering wordt door de penningmeester de financiële positie besproken. Zo wordt een duidelijk inzicht verkregen in de periodieke inkomsten en uitgaven. De stichting besteedt alle middelen aan het verwezenlijken van de doelstelling van de stichting.